INVESTORS BSRE

קשרי משקיעים
לרישום לדיוור המשקיעים שלנו:

פרופיל חברה

רבוע כחול נדל"ן מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב והינה בין חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. בבעלות החברה נכסי נדל"ן מניב בתמהיל שימושים מגוון, בפריסה גיאוגרפית נרחבת ומיקומים אטרקטיביים. לחברה מספר רב של נכסים מניבים מסחריים המושכרים לרשתות מזון אשר חלקם הגדול נמצא במרכזי ערים בגוש דן. כמו כן,  החברה מחזיקה ומנהלת מספר מרכזים מסחריים מובילים, כדוגמת קניון TLV, קניון הדר בירושלים וקריית השרון. בתחום המשרדים בבעלות החברה משרדים בקמפוס רעננה, בפארק ראש העין ובקריית מטלון בפתח תקווה. בתחום הלוגיסטיקה משכירה החברה שטחים לשלושה מרכזים לוגיסטיים. החברה יוזמת ומקימה פרויקטים בהיקף של עשרות אלפי מ"ר, הכוללים שטחי משרדים, מסחר ודירות למגורים, אשר צפויים לתרום משמעותית לצמיחה העתידית של החברה, לצד ההשקעה בשימור איכותו וערכו של פורטפוליו הנכסים הפעילים.

החברה בולטת בקרב חברות הנדל"ן באיתנותה הפיננסית והיא פועלת בשיעור מינוף נמוך. החברה מבצעת טיוב נכסים באופן שוטף ובוחרת לממש חלק מהנכסים אשר הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם, דבר המאפשר לחברה להפנות את משאביה לפיתוח נכסים הנמצאים במיקוד האסטרטגי שלה. החברה פועלת לאיתור המיקומים האטרקטיביים ביותר לנכסי הנדל"ן שלה – מיקומים עם גישה תחבורתית נוחה, ונכסים שהופכים להיות בולטים בסביבתם האורבנית. כחברת נדל"ן איתנה ומובילה, בכוונת החברה להמשיך להתפתח בתחום הנדל"ן המניב באמצעות איתור וייזום של נכסים מניבים איכותיים וחדשניים נוספים בישראל. החברה תמשיך להתמקד בעסקי הליבה של פעילותה, תוך השקעה במנועי צמיחה חדשים

סמל נייר מקור 1098565
תאריך עסקה אחרונה 10.08.2022 05:24
שער 28,450
אחוז שינוי +1.5%
שער פתיחה 28,030
הנתונים בעמוד זה מתעדכנים אחת לחצי שעה
סגור bsre
שם סוג נייר שווי שוק ₪
רבוע נדלן מניה רגילה 3,470,662
רבוע נדלן אפ 1 אופציה למניה 0
רבוע נדלן אגח ה אג"ח קונצרני 248,558
רבוע נדלן אגח ו אג"ח קונצרני 2,182,141
רבוע נדלן אגח ז אג"ח קונצרני 431,587
רבוע נדלן אגח ח אג"ח קונצרני 1,125,427
רבוע נדלן אגח ט אג"ח קונצרני 443,486

נתוני המסחר עדכניים לפי שעת סגירת יום המסחר הקודם

דוחות כספיים

להורדת הדו״ח לחצו על הכפתור המתאים
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 21.12.2021 06:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 21.12.2021 06:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 21.12.2021 06:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') 30.06.2019 01:17
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') 30.06.2019 01:17
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') 30.06.2019 01:17
מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.19, לפי מועדי פרעון 29.08.2019 10:01
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' 31.10.2019 11:14
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' 31.10.2019 11:14
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' 31.10.2019 11:14
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 21.04.2020 03:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 21.04.2020 03:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 21.04.2020 03:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 27.04.2020 01:49
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 27.04.2020 01:49
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 27.04.2020 01:49
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' 07.04.2020 09:54
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' 07.04.2020 09:54
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' 07.04.2020 09:54
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים 22.04.2020 11:42
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים 22.04.2020 11:42
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים 22.04.2020 11:42
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח 01.12.2019 11:01
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח 01.12.2019 11:01
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח 01.12.2019 11:01
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 01.04.2020 12:20
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 01.04.2020 12:20
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 01.04.2020 12:20
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 01.04.2020 12:20
מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.19, לפי מועדי פרעון 01.04.2020 12:28
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים 30.04.2020 01:03
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים 30.04.2020 01:03
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים 30.04.2020 01:03
מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.19, לפי מועדי פרעון 28.11.2019 10:27
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים 12.04.2020 12:03
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים 12.04.2020 12:03
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים 12.04.2020 12:03
בהתאם להודעת הרשות, הוחלט ליישם הארכה לפרסום דוח רבעון 1 לשנת 2020 26.05.2020 06:15
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') 24.09.2020 04:20
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') 24.09.2020 04:20
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') 24.09.2020 04:20
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב 30.11.2020 12:13
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב 30.11.2020 12:13
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב 30.11.2020 12:13
דוח רבעון 3 לשנת 2020 30.11.2020 09:49
דוח רבעון 3 לשנת 2020 30.11.2020 09:49
דוח רבעון 3 לשנת 2020 30.11.2020 09:49
דוח רבעון 3 לשנת 2020 30.11.2020 09:49
מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.20, לפי מועדי פרעון 30.11.2020 09:59
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב 14.12.2020 12:56
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב 14.12.2020 12:56
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב 14.12.2020 12:56
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' 31.05.2020 02:16
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' 31.05.2020 02:16
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' 31.05.2020 02:16
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) 30.06.2020 11:27
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) 30.06.2020 11:27
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) 30.06.2020 11:27
דוח רבעון 1 לשנת 2020 30.06.2020 10:15
דוח רבעון 1 לשנת 2020 30.06.2020 10:15
דוח רבעון 1 לשנת 2020 30.06.2020 10:15
דוח רבעון 1 לשנת 2020 30.06.2020 10:15
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.20, לפי מועדי פרעון 30.06.2020 10:17
דוח רבעון 2 לשנת 2020 30.08.2020 08:58
דוח רבעון 2 לשנת 2020 30.08.2020 08:58
דוח רבעון 2 לשנת 2020 30.08.2020 08:58
דוח רבעון 2 לשנת 2020 30.08.2020 08:58
מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.20, לפי מועדי פרעון 30.08.2020 09:00
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים 29.09.2020 06:19
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים 29.09.2020 06:19
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים 29.09.2020 06:19
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') 01.11.2020 12:46
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') 01.11.2020 12:46
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') 01.11.2020 12:46
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף 29.03.2021 12:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף 29.03.2021 12:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף 29.03.2021 12:40
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020 16.03.2021 01:48
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020 16.03.2021 01:48
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020 16.03.2021 01:48
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020 16.03.2021 01:48
מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.20, לפי מועדי פרעון 16.03.2021 01:54
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 06.06.2021 01:04
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 06.06.2021 01:04
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 06.06.2021 01:04
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף 26.10.2020 12:21
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף 26.10.2020 12:21
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף 26.10.2020 12:21
דוח רבעון 1 לשנת 2021 27.05.2021 05:07
דוח רבעון 1 לשנת 2021 27.05.2021 05:07
דוח רבעון 1 לשנת 2021 27.05.2021 05:07
דוח רבעון 1 לשנת 2021 27.05.2021 05:07
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.21, לפי מועדי פרעון 27.05.2021 05:16
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב 24.01.2021 12:10
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב 24.01.2021 12:10
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב 24.01.2021 12:10
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח 24.01.2021 03:02
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח 24.01.2021 03:02
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח 24.01.2021 03:02
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') 31.05.2021 12:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') 31.05.2021 12:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') 31.05.2021 12:50
טעות סופר בדוח הדירקטוריון ליום 30.6.21 - עדכון היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-NOI 24.08.2021 09:38
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 02.11.2021 03:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 02.11.2021 03:50
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה 02.11.2021 03:50
דוח רבעון 3 לשנת 2021 29.11.2021 08:51
דוח רבעון 3 לשנת 2021 29.11.2021 08:51
דוח רבעון 3 לשנת 2021 29.11.2021 08:51
דוח רבעון 3 לשנת 2021 29.11.2021 08:51
מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.21, לפי מועדי פרעון 29.11.2021 08:58
מצגת שוק הון - נובמבר 2021 29.11.2021 09:36
מצגת שוק הון - נובמבר 2021 29.11.2021 09:36
דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2021 22.08.2021 09:28
דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2021 22.08.2021 09:28
דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2021 22.08.2021 09:28
דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2021 22.08.2021 09:28
מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.21, לפי מועדי פרעון 22.08.2021 09:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 12.09.2021 12:28
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 12.09.2021 12:28
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') 12.09.2021 12:28
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 13.12.2021 07:22
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 13.12.2021 07:22
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 13.12.2021 07:22
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי 30.11.2021 05:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי 30.11.2021 05:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי 30.11.2021 05:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') 30.05.2019 08:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') 30.05.2019 08:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') 30.05.2019 08:07
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 04.01.2022 08:44
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 04.01.2022 08:44
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) 04.01.2022 08:44
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') 12.01.2022 12:48
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') 12.01.2022 12:48
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') 12.01.2022 12:48
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021 15.03.2022 09:33
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021 15.03.2022 09:33
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021 15.03.2022 09:33
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021 15.03.2022 09:33
מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.21, לפי מועדי פרעון 15.03.2022 09:44
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 22.03.2022 08:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 22.03.2022 08:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 22.03.2022 08:40
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות 24.03.2022 01:00
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות 24.03.2022 01:00
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות 24.03.2022 01:00
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 27.03.2022 07:29
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 27.03.2022 07:29
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון 27.03.2022 07:29
דוח רבעון 1 לשנת 2022 26.05.2022 08:27
דוח רבעון 1 לשנת 2022 26.05.2022 08:27
דוח רבעון 1 לשנת 2022 26.05.2022 08:27
דוח רבעון 1 לשנת 2022 26.05.2022 08:27
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.22, לפי מועדי פרעון 26.05.2022 08:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' 31.05.2022 11:34
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' 31.05.2022 11:34
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' 31.05.2022 11:34
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') 30.06.2022 12:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') 30.06.2022 12:31
מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') 30.06.2022 12:31

מצגות למשקיעים

להורדת הדו״ח לחצו על הכפתור המתאים
מצגת שוק ההון-אוגוסט 2019 01.09.2019 10:11
מצגת שוק ההון-אוגוסט 2019 01.09.2019 10:11
מצגת לשוק ההון - רכישת אחזקות בחברות השוק הסיטונאי 23.12.2019 01:08
מצגת לשוק ההון - רכישת אחזקות בחברות השוק הסיטונאי 23.12.2019 01:08
מצגת לשוק ההון - נובמבר 2019 01.12.2019 10:31
מצגת לשוק ההון - נובמבר 2019 01.12.2019 10:31
מצגת לשוק ההון -אפריל 2020 01.04.2020 03:41
מצגת לשוק ההון -אפריל 2020 01.04.2020 03:41
מצגת לשוק ההון, יולי 2020 01.07.2020 10:54
מצגת לשוק ההון, יולי 2020 01.07.2020 10:54
מצגת לשוק ההון 01.09.2020 09:42
מצגת לשוק ההון 01.09.2020 09:42
מצגת שוק ההון - מרץ 2021 16.03.2021 07:52
מצגת שוק ההון - מרץ 2021 16.03.2021 07:52
מצגת לשוק ההון, מאי 2021 27.05.2021 05:58
מצגת לשוק ההון, מאי 2021 27.05.2021 05:58
מצגת שוק הון - אוגוסט 2021 23.08.2021 09:58
מצגת שוק הון - אוגוסט 2021 23.08.2021 09:58
מצגת לשוק ההון, מרץ 2022 15.03.2022 10:32
מצגת לשוק ההון, מרץ 2022 15.03.2022 10:32
מצגת שוק ההון - מאי 2022 26.05.2022 08:54
מצגת שוק ההון - מאי 2022 26.05.2022 08:54

דוחות מידיים

לצפייה בדו״ח המלא לחצו על הכפתור המתאים
07.07.2022 05:46 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.22 bsre
30.06.2022 12:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') bsre
30.06.2022 12:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') bsre
30.06.2022 12:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ט') bsre
29.06.2022 09:46 אירועים ועסקאות bsre
29.06.2022 09:46 אירועים ועסקאות bsre
29.06.2022 09:44 אירועים ועסקאות bsre
29.06.2022 09:44 אירועים ועסקאות bsre
23.06.2022 04:43 דו"ח הנאמן לאגח ט'- משמרת bsre
23.06.2022 04:43 דו"ח הנאמן לאגח ט'- משמרת bsre
15.06.2022 06:16 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה לשנת 2021, רזניק bsre
15.06.2022 06:16 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה לשנת 2021, רזניק bsre
15.06.2022 06:12 דוח נאמן למחזיקי אגח ח' לשנת 2021, רזניק bsre
15.06.2022 06:12 דוח נאמן למחזיקי אגח ח' לשנת 2021, רזניק bsre
15.06.2022 08:22 התקשרות בהסכם לרכישת זכויות בחטיבת קרקע בירושלים-המשך bsre
01.06.2022 05:23 שינוי פרטי תאגיד bsre
31.05.2022 11:34 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' bsre
31.05.2022 11:34 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' bsre
31.05.2022 11:34 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- פרעון חלקי של קרן אג"ח ה' bsre
26.05.2022 09:07 אושרה הארכת התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונ. משרה bsre
26.05.2022 08:37 הסכם לרכישת 24 קומות משרדים בפרויקט "גלובל טאוורס" בפ"ת תמורת כ- 377מ'שח, כפוף bsre
11.05.2022 04:27 החל להיות בעל ענין- אקסלנס השקעות בע"מ bsre
11.05.2022 04:24 החל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות בע"מ bsre
28.04.2022 02:34 חדל להיות בעל ענין- אקסלנס השקעות בע"מ bsre
28.04.2022 02:29 חדל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות בע"מ bsre
06.04.2022 09:14 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.22 bsre
27.03.2022 07:29 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
27.03.2022 07:29 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
27.03.2022 07:29 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
24.03.2022 05:41 תיקון לאישור מנכל הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר מיום 23.3.22 -הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף bsre
24.03.2022 01:00 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות bsre
24.03.2022 01:00 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות bsre
24.03.2022 01:00 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') על-פי דוח הצעת מדף ומימוש כתבי אופציה (סדרה 1) למניות bsre
23.03.2022 06:47 תוצאות הנפקה bsre
23.03.2022 06:47 תוצאות הנפקה bsre
23.03.2022 05:43 אישור לרישום ני"ע למסחר מיום 23.3.22-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף bsre
22.03.2022 08:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
22.03.2022 08:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
22.03.2022 08:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון bsre
22.03.2022 02:07 מעלות מודיע על מתן דירוג '-ilAA ' להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 496 מ'ש"ח ע.נ bsre
22.03.2022 02:07 מעלות מודיע על מתן דירוג '-ilAA ' להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 496 מ'ש"ח ע.נ bsre
22.03.2022 01:12 מעלות מודיע על מתן דירוג '-ilAA ' להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 496 מ'ש"ח ע.נ bsre
22.03.2022 01:12 מעלות מודיע על מתן דירוג '-ilAA ' להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 496 מ'ש"ח ע.נ bsre
22.03.2022 01:12 מעלות מודיע על מתן דירוג '-ilAA ' להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 496 מ'ש"ח ע.נ bsre
20.03.2022 07:48 דרוג bsre
20.03.2022 07:48 דרוג bsre
20.03.2022 05:51 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ו בעד 300מ'שח ע.נ bsre
20.03.2022 05:51 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ו בעד 300מ'שח ע.נ bsre
20.03.2022 05:51 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ו בעד 300מ'שח ע.נ bsre
20.03.2022 05:34 בוחנת אפשרות להרחבה נוספת של אגח ו בעד 300מ'שח bsre
17.03.2022 12:57 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה bsre
15.03.2022 10:48 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 14.3.22 bsre
09.03.2022 12:41 החל להיות בעל ענין- אקסלנס השקעות בע"מ bsre
09.03.2022 12:35 החל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות בע"מ bsre
12.01.2022 12:48 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') bsre
12.01.2022 12:48 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') bsre
12.01.2022 12:48 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ט') bsre
06.01.2022 02:07 דירוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 550מ' שח ע.נ חלף 150 מ'שח ע.נ. bsre
06.01.2022 02:07 דירוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 550מ' שח ע.נ חלף 150 מ'שח ע.נ. bsre
06.01.2022 12:52 דרוג bsre
06.01.2022 12:52 דרוג bsre
06.01.2022 12:52 דרוג bsre
06.01.2022 12:34 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 550מ'שח ע.נ, חלף 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
06.01.2022 12:34 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 550מ'שח ע.נ, חלף 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
06.01.2022 12:02 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ט' bsre
06.01.2022 12:02 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ט' bsre
06.01.2022 11:38 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 550מ'שח ע.נ, חלף 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
06.01.2022 11:38 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 550מ'שח ע.נ, חלף 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
06.01.2022 11:38 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 550מ'שח ע.נ, חלף 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
05.01.2022 12:33 דירוג מעלות '-ilAA ' הנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 150 מ'שח ע.נ. bsre
05.01.2022 12:33 דירוג מעלות '-ilAA ' הנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 150 מ'שח ע.נ. bsre
05.01.2022 12:24 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
05.01.2022 12:24 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ט בעד 150מ'שח ע.נ, אופק יציב bsre
05.01.2022 10:23 דירוג מעלות '-ilAA ' הנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 150 מ'שח ע.נ. bsre
05.01.2022 10:23 דירוג מעלות '-ilAA ' הנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 150 מ'שח ע.נ. bsre
05.01.2022 10:23 דירוג מעלות '-ilAA ' הנפקת אג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בהיקף של עד 150 מ'שח ע.נ. bsre
05.01.2022 10:15 מידרוג קובעת דירוג il.A1 לאג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בעד 150 מ'ש"ח ע.נ. אופק הדירוג יציב bsre
05.01.2022 10:15 מידרוג קובעת דירוג il.A1 לאג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בעד 150 מ'ש"ח ע.נ. אופק הדירוג יציב bsre
05.01.2022 10:15 מידרוג קובעת דירוג il.A1 לאג"ח ט' באמצעות הרחבת סדרה בעד 150 מ'ש"ח ע.נ. אופק הדירוג יציב bsre
04.01.2022 08:44 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
04.01.2022 08:44 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
04.01.2022 08:44 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
28.12.2021 08:23 מידרוג מותירה דירוג A1.il לאגח סדרה ה, ו ו-ט ולחברה על כנו, מאשררת דרוג Aa3.il לאגח סדרה ז' bsre
28.12.2021 08:23 מידרוג מותירה דירוג A1.il לאגח סדרה ה, ו ו-ט ולחברה על כנו, מאשררת דרוג Aa3.il לאגח סדרה ז' bsre
28.12.2021 08:23 מידרוג מותירה דירוג A1.il לאגח סדרה ה, ו ו-ט ולחברה על כנו, מאשררת דרוג Aa3.il לאגח סדרה ז' bsre
21.12.2021 06:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
21.12.2021 06:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
21.12.2021 06:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
13.12.2021 07:28 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
13.12.2021 07:22 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
13.12.2021 07:22 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
13.12.2021 07:22 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) bsre
13.12.2021 05:59 אלרכ השלימה מימוש כל כ. האופציה שהחזיקה ברבנד, תחזיק ב 58.75%-המשך bsre
09.12.2021 01:02 דיבידנד בסך 690.2314אג' למניה, קובע 22.12.21, תשלום 30.12.21 bsre
01.12.2021 05:47 התקיימות התנאים להעמדת המימון על-פי הסכם ליווי פיננסי לפרויקט תוצרת הארץ בת"א bsre
30.11.2021 05:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי bsre
30.11.2021 05:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי bsre
30.11.2021 05:31 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות, פרעון חלקי bsre
29.11.2021 06:18 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 29.11.21 bsre
29.11.2021 06:12 מינוי דח"צ - ראובן אדלר bsre
29.11.2021 06:03 תוצ' אסיפה מיום 29.11.21-אישור מינוי דח"צ bsre
29.11.2021 06:03 תוצ' אסיפה מיום 29.11.21-אישור מינוי דח"צ bsre
29.11.2021 05:38 אישור תנאי כהונתה של לימור עטר רוזנבוך כדירקטורית bsre
18.11.2021 11:36 התקבל היתר בניה מלא לפרויקט תוצרת הארץ, בתל אביב bsre
15.11.2021 11:16 בכוונת אלון רבוע כחול (אם) לממש אופציות סדרה 1 של החב' bsre
15.11.2021 03:35 מעלות מעלה דירוג ל (- ilAA) בשל צפי לשיפור נוסף בפרופיל הפיננסי לצד המשך שיפור בביצועים התפעוליים; תחזית יציבה bsre
15.11.2021 03:35 מעלות מעלה דירוג ל (- ilAA) בשל צפי לשיפור נוסף בפרופיל הפיננסי לצד המשך שיפור בביצועים התפעוליים; תחזית יציבה bsre
15.11.2021 02:52 מעלות מעלה את דירוג החב' ל -ilAA ואת דירוג הסדרות המובטחות בנכסי נדל"ן מניב ז' ו-ח' לדירוג ilAA ואת דירוג הסדרות הלא מובטחות ל -ilAA bsre
15.11.2021 02:52 מעלות מעלה את דירוג החב' ל -ilAA ואת דירוג הסדרות המובטחות בנכסי נדל"ן מניב ז' ו-ח' לדירוג ilAA ואת דירוג הסדרות הלא מובטחות ל -ilAA bsre
15.11.2021 02:52 מעלות מעלה את דירוג החב' ל -ilAA ואת דירוג הסדרות המובטחות בנכסי נדל"ן מניב ז' ו-ח' לדירוג ilAA ואת דירוג הסדרות הלא מובטחות ל -ilAA bsre
15.11.2021 12:10 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 15.11.21 bsre
07.11.2021 05:49 חדל לכהן כדירקטור-יגבני צ'רקסקי bsre
02.11.2021 03:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
02.11.2021 03:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
02.11.2021 03:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
31.10.2021 09:56 התקיימות כל התנאים הנדרשים להנפקה פרטית של אג"ח סד' ח' בדרך של הרחבת סדרה,המשך bsre
31.10.2021 04:08 אישור לרישום ני"ע למסחר מיום 31.10.21-הקצאה פרטית bsre
28.10.2021 12:34 מעלות מודיעה על מתן דירוג -ilAA לההרחבת אגח ח' בהיקף של עד 261מ'שח ע.נ. bsre
28.10.2021 12:34 מעלות מודיעה על מתן דירוג -ilAA לההרחבת אגח ח' בהיקף של עד 261מ'שח ע.נ. bsre
28.10.2021 09:47 מעלות מודיעה על מתן דירוג -ilAA לההרחבת אגח ח' בהיקף של עד 261מ'שח ע.נ. bsre
28.10.2021 09:47 מעלות מודיעה על מתן דירוג -ilAA לההרחבת אגח ח' בהיקף של עד 261מ'שח ע.נ. bsre
28.10.2021 09:47 מעלות מודיעה על מתן דירוג -ilAA לההרחבת אגח ח' בהיקף של עד 261מ'שח ע.נ. bsre
27.10.2021 10:47 התחייבות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגח סדרה ח' (הרחבת סדרה) במסגרת הנפקה פרטית - דוח משלים bsre
25.10.2021 09:06 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 24.10.21 bsre
24.10.2021 11:10 מינוי דירקטור - עטר רוזנבוך לימור - דוח משלים bsre
24.10.2021 11:10 מינוי דירקטור - עטר רוזנבוך לימור - דוח משלים bsre
24.10.2021 11:01 מינוי דירקטור - עטר רוזנבוך לימור bsre
18.10.2021 11:03 התחייבות ממשקיעים מסווגים ובחינת אפשרות להנפקת פרטית של אגח סדרה ח' (הרחבת סדרה) bsre
17.10.2021 07:52 מו"מ מתקדם לרכ' חטיבת קרקע בירושלים תמורת 115-125מ'שח bsre
17.10.2021 07:30 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 17.10.21 bsre
17.10.2021 07:28 חדל לכהן כדח"צ bsre
07.10.2021 05:30 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.9.21 bsre
06.10.2021 09:58 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
12.09.2021 12:28 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
12.09.2021 12:28 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
12.09.2021 12:28 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
09.09.2021 08:30 תוצאות הנפקת אגח סדרה ו' עלפי דוח הצעת מדף מיום 5.9.21 bsre
09.09.2021 08:30 תוצאות הנפקת אגח סדרה ו' עלפי דוח הצעת מדף מיום 5.9.21 bsre
05.09.2021 04:18 אישור מנכל הבורסה מיום 5.9.21 לרישום ני"ע למסחר- הנפקה לציבור bsre
05.09.2021 01:58 דחיית מועד נעילת המכרז ע"פ דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ל9.9.21 bsre
05.09.2021 01:58 דחיית מועד נעילת המכרז ע"פ דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ל9.9.21 bsre
05.09.2021 01:58 דחיית מועד נעילת המכרז ע"פ דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ל9.9.21 bsre
05.09.2021 12:01 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת. מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 5.9.21 bsre
05.09.2021 12:01 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת. מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 5.9.21 bsre
05.09.2021 12:01 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת. מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 5.9.21 bsre
05.09.2021 10:39 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו בעד 480מ'שח חלף 200מ'שח ע.נ bsre
05.09.2021 10:39 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו בעד 480מ'שח חלף 200מ'שח ע.נ bsre
05.09.2021 10:31 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו תקף להיקף של עד 480מ'שח ע.נ, המשך מ2.9.21 bsre
05.09.2021 10:31 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו תקף להיקף של עד 480מ'שח ע.נ, המשך מ2.9.21 bsre
05.09.2021 09:41 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו בעד 480מ'שח חלף 200מ'שח ע.נ bsre
05.09.2021 09:41 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו בעד 480מ'שח חלף 200מ'שח ע.נ bsre
05.09.2021 09:41 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו בעד 480מ'שח חלף 200מ'שח ע.נ bsre
05.09.2021 09:27 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו תקף להיקף של עד 480מ'שח ע.נ, המשך מ2.9.21 bsre
05.09.2021 09:27 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו תקף להיקף של עד 480מ'שח ע.נ, המשך מ2.9.21 bsre
05.09.2021 09:27 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו תקף להיקף של עד 480מ'שח ע.נ, המשך מ2.9.21 bsre
02.09.2021 10:54 תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אג"ח ו' bsre
02.09.2021 10:54 תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אג"ח ו' bsre
02.09.2021 10:19 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 200מ'ש ע.נ. bsre
02.09.2021 10:19 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 200מ'ש ע.נ. bsre
02.09.2021 10:04 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו' בעד 200מ'שח ע.נ bsre
02.09.2021 10:04 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו' בעד 200מ'שח ע.נ bsre
02.09.2021 09:11 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו' בעד 200מ'שח ע.נ bsre
02.09.2021 09:11 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו' בעד 200מ'שח ע.נ bsre
02.09.2021 09:11 מידרוג קובעת דירוג A1.il להרחבת אגח ו' בעד 200מ'שח ע.נ bsre
02.09.2021 08:59 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 200מ'ש ע.נ. bsre
02.09.2021 08:59 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 200מ'ש ע.נ. bsre
02.09.2021 08:59 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' בהיקף של עד 200מ'ש ע.נ. bsre
01.09.2021 05:49 בוחנת אפשרות להרחבה נוספת של אג"ח סדרה ו' בדרך של הנפקה לציבור bsre
29.08.2021 11:58 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
26.08.2021 09:19 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
25.08.2021 11:37 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
24.08.2021 09:44 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
19.08.2021 07:26 התקשרות בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט תוצרת הארץ בתל-אביב בסך 1.5 מיליארד ש"ח,פרטים bsre
19.08.2021 07:26 התקשרות בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט תוצרת הארץ בתל-אביב בסך 1.5 מיליארד ש"ח,פרטים bsre
11.08.2021 11:33 תוצ' אסיפה כללית מיום 10.8.21-אושר: מענק למ"מ מנכ"ל בגין 2020 bsre
11.08.2021 11:33 תוצ' אסיפה כללית מיום 10.8.21-אושר: מענק למ"מ מנכ"ל בגין 2020 bsre
25.07.2021 05:29 תוצ' אסיפת אגח ח מיום 22.7.21, אשרור כהונת הנאמן bsre
25.07.2021 05:29 תוצ' אסיפת אגח ח מיום 22.7.21, אשרור כהונת הנאמן bsre
25.07.2021 05:29 תוצ' אסיפת אגח ח מיום 22.7.21, אשרור כהונת הנאמן bsre
14.07.2021 07:31 דיבידנד סופי בסך 517.912 אג' למניה,עדכון מחיר מימוש לאופציה 1 -משלים מ-1.7.21 bsre
14.07.2021 03:06 זימון אסיפת אג"ח ח' ל-22.7.21- אשרור כהונת נאמן, כתב הצבעה ועוד bsre
14.07.2021 03:06 זימון אסיפת אג"ח ח' ל-22.7.21- אשרור כהונת נאמן, כתב הצבעה ועוד bsre
14.07.2021 03:06 זימון אסיפת אג"ח ח' ל-22.7.21- אשרור כהונת נאמן, כתב הצבעה ועוד bsre
07.07.2021 02:58 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.21 bsre
04.07.2021 07:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-10.8.21- אישור מענק למ"מ מנכ"ל,כתב הצבעה bsre
04.07.2021 07:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-10.8.21- אישור מענק למ"מ מנכ"ל,כתב הצבעה bsre
04.07.2021 07:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-10.8.21- אישור מענק למ"מ מנכ"ל,כתב הצבעה bsre
04.07.2021 07:33 זימון אסיפה מיוחדת ל-10.8.21- אישור מענק למ"מ מנכ"ל-תיקון תאריך המועד הקובע bsre
04.07.2021 07:33 זימון אסיפה מיוחדת ל-10.8.21- אישור מענק למ"מ מנכ"ל-תיקון תאריך המועד הקובע bsre
04.07.2021 02:26 זימון אסיפה 10.8.21 - תגמול מ"מ מנכ"ל bsre
04.07.2021 02:26 זימון אסיפה 10.8.21 - תגמול מ"מ מנכ"ל bsre
01.07.2021 12:46 דיבידנד בסך 517.91243 אג' למניה,קובע 14.7.21, תשלום 22.7.21 bsre
30.06.2021 11:11 במו"מ לקראת חתימה בק"ע הארכת מועדי הסכם מימון מחדש לפרויקט תוצרת הארץ,כפוף bsre
30.06.2021 12:17 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה לשנת 2020, רזניק bsre
30.06.2021 12:17 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה לשנת 2020, רזניק bsre
30.06.2021 12:15 דו"ח נאמן לשנת 2020 עבור מחזיקי אגח ח , רזניק  bsre
30.06.2021 12:15 דו"ח נאמן לשנת 2020 עבור מחזיקי אגח ח , רזניק  bsre
17.06.2021 09:43 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
17.06.2021 07:53 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ד' לשנת 2020, משמרת  bsre
17.06.2021 07:53 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ד' לשנת 2020, משמרת  bsre
17.06.2021 12:51 דוח נאמן אגח ז מיום 23.6.20 ועד למועד דוח זה-הרמטיק bsre
17.06.2021 12:51 דוח נאמן אגח ז מיום 23.6.20 ועד למועד דוח זה-הרמטיק bsre
17.06.2021 09:07 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
16.06.2021 04:26 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ- תיקון דוח bsre
16.06.2021 08:43 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
15.06.2021 12:55 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - אלון רבוע כחול ישראל-תיקון דוח bsre
14.06.2021 07:45 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
14.06.2021 09:04 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
13.06.2021 12:28 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
10.06.2021 12:15 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
09.06.2021 01:00 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
07.06.2021 11:08 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ו' מיום 22.6.20 ועד למועד דוח זה, הרמטיק bsre
07.06.2021 11:08 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ו' מיום 22.6.20 ועד למועד דוח זה, הרמטיק bsre
06.06.2021 04:18 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 6.6.21 bsre
06.06.2021 01:04 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
06.06.2021 01:04 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
06.06.2021 01:04 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו') bsre
03.06.2021 07:39 תוצאות הנפקת אגח ו' עלפי דוח הצעת מדף מיום 2.6.21 bsre
03.06.2021 07:39 תוצאות הנפקת אגח ו' עלפי דוח הצעת מדף מיום 2.6.21 bsre
02.06.2021 07:17 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת.מדף מיום 1.1.20, הזמנות:3.6.21 bsre
02.06.2021 07:17 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת.מדף מיום 1.1.20, הזמנות:3.6.21 bsre
02.06.2021 07:17 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת.מדף מיום 1.1.20, הזמנות:3.6.21 bsre
02.06.2021 05:37 אישור לרישום ני"ע למסחר מיום 2.6.21-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף  bsre
01.06.2021 06:00 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק החב' באמצעות הרחבת אגח סד' ו ' בסך של עד 350 מ'שח ע.נ וזאת חלף סכום של 200 מ'שח ע.נ bsre
01.06.2021 06:00 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק החב' באמצעות הרחבת אגח סד' ו ' בסך של עד 350 מ'שח ע.נ וזאת חלף סכום של 200 מ'שח ע.נ bsre
01.06.2021 04:26 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק החב' באמצעות הרחבת אגח סד' ו ' בסך של עד 350 מ'שח ע.נ וזאת חלף סכום של 200 מ'שח ע.נ bsre
01.06.2021 04:26 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק החב' באמצעות הרחבת אגח סד' ו ' בסך של עד 350 מ'שח ע.נ וזאת חלף סכום של 200 מ'שח ע.נ bsre
01.06.2021 04:26 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאג"ח שתנפיק החב' באמצעות הרחבת אגח סד' ו ' בסך של עד 350 מ'שח ע.נ וזאת חלף סכום של 200 מ'שח ע.נ bsre
01.06.2021 04:03 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' תקף להיקף של עד 350מ'ש ע.נ. bsre
01.06.2021 04:03 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' תקף להיקף של עד 350מ'ש ע.נ. bsre
01.06.2021 02:32 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' תקף להיקף של עד 350מ'ש ע.נ. bsre
01.06.2021 02:32 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' תקף להיקף של עד 350מ'ש ע.נ. bsre
01.06.2021 02:32 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ו' תקף להיקף של עד 350מ'ש ע.נ. bsre
01.06.2021 12:49 תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אג"ח סדרה ו'  bsre
01.06.2021 12:49 תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אג"ח סדרה ו'  bsre
31.05.2021 05:06 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך כולל של עד 200מ'ש ע.נ bsre
31.05.2021 05:06 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך כולל של עד 200מ'ש ע.נ bsre
31.05.2021 04:30 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 200מ'שח ע.נ bsre
31.05.2021 04:30 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 200מ'שח ע.נ bsre
31.05.2021 03:57 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך כולל של עד 200מ'ש ע.נ bsre
31.05.2021 03:57 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך כולל של עד 200מ'ש ע.נ bsre
31.05.2021 03:57 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להרחבת אג"ח ו' בסך כולל של עד 200מ'ש ע.נ bsre
31.05.2021 02:23 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 200מ'שח ע.נ bsre
31.05.2021 02:23 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 200מ'שח ע.נ bsre
31.05.2021 02:23 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 200מ'שח ע.נ bsre
31.05.2021 12:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') bsre
31.05.2021 12:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') bsre
31.05.2021 12:50 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ה') bsre
30.05.2021 05:04 בוחנת הרחבה נוספת של סדרת אגח ו' בהיקף כולל של עד 200 מ'שח בדרך של הנפקה לציבור bsre
30.05.2021 04:33 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים-תיקון דוח bsre
29.05.2021 09:43 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ bsre
27.05.2021 05:10 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 27.5.21 bsre
27.05.2021 05:01 מינוי דירקטור - שי באב"ד bsre
27.05.2021 05:01 מינוי דירקטור - שי באב"ד bsre
24.05.2021 02:16 דחיית אסיפה שזומנה ליום 27.5.21 למועד לא ידוע-מיצוי דיונים עם בעמ"נ bsre
29.04.2021 11:19 אסיפה שזומנה ליום 6.5.21 נדחית ליום 27.5.21-החלטת החברה bsre
29.04.2021 11:19 אסיפה שזומנה ליום 6.5.21 נדחית ליום 27.5.21-החלטת החברה bsre
29.04.2021 11:19 אסיפה שזומנה ליום 6.5.21 נדחית ליום 27.5.21-החלטת החברה bsre
28.04.2021 09:45 החל להיות בעל ענין- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ bsre
07.04.2021 08:54 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.21 bsre
07.04.2021 11:48 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
06.04.2021 12:12 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
31.03.2021 11:43 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
31.03.2021 09:00 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל bsre
30.03.2021 11:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-6.5.21-אישור מענק למיכאל זיסמן(מ"מ מנכל החברה)כתב הצבעה bsre
30.03.2021 11:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-6.5.21-אישור מענק למיכאל זיסמן(מ"מ מנכל החברה)כתב הצבעה bsre
30.03.2021 11:40 זימון אסיפה מיוחדת ל-6.5.21-אישור מענק למיכאל זיסמן(מ"מ מנכל החברה)כתב הצבעה bsre
30.03.2021 11:31 אישור מענק למניכאל זיסמן(מ"מ מנכל החברה),אסיפה ביום 6.5.21 bsre
30.03.2021 11:31 אישור מענק למניכאל זיסמן(מ"מ מנכל החברה),אסיפה ביום 6.5.21 bsre
29.03.2021 12:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף bsre
29.03.2021 12:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף bsre
29.03.2021 12:40 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגח ט ואופ' ע"פ דוח הצעת מדף bsre
29.03.2021 11:16 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אלון רבוע כחול ישראל בע"מ bsre
25.03.2021 05:06 פרטים מזהים לניירות ערך חדשים - רבוע נדלן אגח ט, רבוע נדלן אפ 1 bsre
25.03.2021 10:13 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 - תיקון טעות סופר bsre
25.03.2021 10:13 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 - תיקון טעות סופר bsre
25.03.2021 10:13 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 - תיקון טעות סופר bsre
24.03.2021 10:05 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 bsre
24.03.2021 10:05 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 bsre
24.03.2021 10:05 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה סדרה 1,הזמנות 25.3.21 bsre
24.03.2021 06:12 אישור לרישום ני"ע מיום 24.3.21-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף bsre
24.03.2021 01:22 דרוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח ט' (סדרה חדשה)בהיקף של 210מ'ש ע.נ bsre
24.03.2021 01:22 דרוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח ט' (סדרה חדשה)בהיקף של 210מ'ש ע.נ bsre
24.03.2021 01:13 מידרוג קובעת דרוג A1.il להנפקת אג"ח ט' בסך של עד 210מ'ש חלף סכום של 150 מ'ש-המשך bsre
24.03.2021 01:13 מידרוג קובעת דרוג A1.il להנפקת אג"ח ט' בסך של עד 210מ'ש חלף סכום של 150 מ'ש-המשך bsre
24.03.2021 10:20 מידרוג קובעת דרוג A1.il להנפקת אג"ח ט' בסך של עד 210מ'ש-המשך bsre
24.03.2021 10:20 מידרוג קובעת דרוג A1.il להנפקת אג"ח ט' בסך של עד 210מ'ש-המשך bsre
24.03.2021 10:20 מידרוג קובעת דרוג A1.il להנפקת אג"ח ט' בסך של עד 210מ'ש-המשך bsre
24.03.2021 10:17 דרוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח סדרה ט' תקף להיקף של עד 210מ'ש ע.נ bsre
24.03.2021 10:17 דרוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח סדרה ט' תקף להיקף של עד 210מ'ש ע.נ bsre
24.03.2021 10:17 דרוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח סדרה ט' תקף להיקף של עד 210מ'ש ע.נ bsre
23.03.2021 11:00 תוצאות מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת להנפקת אג"ח ט' bsre
23.03.2021 11:00 תוצאות מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת להנפקת אג"ח ט' bsre
21.03.2021 07:43 טיוטת דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה 1 bsre
21.03.2021 07:43 טיוטת דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ט' וכ.אופציה 1 bsre
07.03.2021 04:33 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ט' בהיקף של עד 150מ'ש ע.נ. bsre
07.03.2021 04:33 מעלות מודיעה על דירוג +ilA להרחבת אג"ח ט' בהיקף של עד 150מ'ש ע.נ. bsre
07.03.2021 03:52 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להנפקת אג"ח ט' בסך של עד150מ'ש ע.נ. bsre
07.03.2021 03:52 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להנפקת אג"ח ט' בסך של עד150מ'ש ע.נ. bsre
07.03.2021 11:52 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להנפקת אג"ח ט' בסך של עד150מ'ש ע.נ bsre
07.03.2021 11:52 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להנפקת אג"ח ט' בסך של עד150מ'ש ע.נ bsre
07.03.2021 11:52 מידרוג קובעת דרוג A1.il באופק יציב להנפקת אג"ח ט' בסך של עד150מ'ש ע.נ bsre
07.03.2021 10:54 דרוג מעלות +ilA להרחבת אג"ח ט' בהיקף של עד 150מ'ש bsre
07.03.2021 10:54 דרוג מעלות +ilA להרחבת אג"ח ט' בהיקף של עד 150מ'ש bsre
07.03.2021 10:54 דרוג מעלות +ilA להרחבת אג"ח ט' בהיקף של עד 150מ'ש bsre
03.03.2021 08:58 הודעת אלון רבוע כחול:הכללת הקב' ברשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2021 ,פרטים,לומדת,המשך bsre
25.02.2021 11:34 טיוטת שטר נאמנות לאגח ט שהחברה בוחנת הנפקתן bsre
25.02.2021 11:34 טיוטת שטר נאמנות לאגח ט שהחברה בוחנת הנפקתן bsre
14.02.2021 01:14 הודעת רשות התחרות לפיה הקב' נדרשת להיכלל ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים וברשימת הגורמים הריכוזיים שתפורסם לפי חוק הריכוזיות,בוחנת bsre
10.02.2021 09:13 בחינת אפשרות להנפקת סדרת אג"ח חדשה bsre
10.02.2021 09:13 בחינת אפשרות להנפקת סדרת אג"ח חדשה bsre
26.01.2021 12:25 פרעון מוקדם מלא של הלוואת קניון TLV מתאגידים בנקאיים -המשך bsre
26.01.2021 12:25 פרעון מוקדם מלא של הלוואת קניון TLV מתאגידים בנקאיים -המשך bsre
24.01.2021 04:04 אישור לרישום ני"ע מיום 24.1.21-הקצאה פרטית bsre
24.01.2021 03:02 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח bsre
24.01.2021 03:02 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח bsre
24.01.2021 03:02 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגח ו - תיקון דוח bsre
24.01.2021 12:10 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב bsre
24.01.2021 12:10 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב bsre
24.01.2021 12:10 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב bsre
24.01.2021 11:18 התקיימו התנאים המתלים להרחבת אג"ח ו'-המשך 20.1.21 bsre
21.01.2021 06:38 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 21.1.21 bsre
21.01.2021 12:52 חדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי-אסתרי גילעז-רן bsre
20.01.2021 04:21 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 348.3מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 04:21 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 348.3מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 04:17 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 349 מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 04:17 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 349 מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 12:37 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 349מ'שח ע.נ. bsre
20.01.2021 12:37 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 349מ'שח ע.נ. bsre
20.01.2021 12:37 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב להרחבת אגח ו בעד 349מ'שח ע.נ. bsre
20.01.2021 11:39 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 348.3מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 11:39 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 348.3מ'שח ע.נ bsre
20.01.2021 11:39 דירוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 348.3מ'שח ע.נ bsre
19.01.2021 11:01 קבלת התחייבות ממשקיעים מסווגים ואפשרות להרחבת סדרת אגח ו' בדרך של הנפקה פרטית bsre
07.01.2021 03:25 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.20 bsre
04.01.2021 09:33 נחתם תיקון להסכם המימון בין חברת קניון TLV לבין המממנים,המשך,פרטים bsre
04.01.2021 09:33 נחתם תיקון להסכם המימון בין חברת קניון TLV לבין המממנים,המשך,פרטים bsre
01.01.2021 04:32 דיבידנד בסך 517.91243 אגורות למניה,קובע: 10.1.21, תשלום 18.1.21 bsre
01.01.2021 04:21 עדכון בדבר שני הסכמי מימון עם מוסד בנקאי bsre
01.01.2021 04:21 עדכון בדבר שני הסכמי מימון עם מוסד בנקאי bsre
29.12.2020 10:05 מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il לאגח ה ו-ו ומשנה אופק משלילי ליציב ומאשרת דירוג מנפיק זהה. בנוסף, מאשרת דירוג Aa3.il לאגח ז ומשנה אופק משלילי ליציב bsre
29.12.2020 10:05 מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il לאגח ה ו-ו ומשנה אופק משלילי ליציב ומאשרת דירוג מנפיק זהה. בנוסף, מאשרת דירוג Aa3.il לאגח ז ומשנה אופק משלילי ליציב bsre
29.12.2020 07:14 מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il לאגח ה ו-ו ומשנה אופק משלילי ליציב ומאשרת דירוג מנפיק זהה. בנוסף, מאשרת דירוג Aa3.il לאגח ז ומשנה אופק משלילי ליציב bsre
29.12.2020 07:14 מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il לאגח ה ו-ו ומשנה אופק משלילי ליציב ומאשרת דירוג מנפיק זהה. בנוסף, מאשרת דירוג Aa3.il לאגח ז ומשנה אופק משלילי ליציב bsre
29.12.2020 07:14 מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il לאגח ה ו-ו ומשנה אופק משלילי ליציב ומאשרת דירוג מנפיק זהה. בנוסף, מאשרת דירוג Aa3.il לאגח ז ומשנה אופק משלילי ליציב bsre
14.12.2020 12:56 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב bsre
14.12.2020 12:56 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב bsre
14.12.2020 12:56 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב bsre
13.12.2020 07:10 תוצאות הנפקת אג"ח ו' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 11.12.20 bsre
13.12.2020 07:10 תוצאות הנפקת אג"ח ו' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 11.12.20 bsre
13.12.2020 04:19 אישור לרישום ני"ע מיום 13.12.20-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף bsre
11.12.2020 04:23 דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 1.1.20,להנפקת אגח ו',הזמנות-13.12.20  bsre
11.12.2020 04:23 דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 1.1.20,להנפקת אגח ו',הזמנות-13.12.20  bsre
11.12.2020 04:23 דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 1.1.20,להנפקת אגח ו',הזמנות-13.12.20  bsre
09.12.2020 06:48 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק שלילי לאגרות חוב שיונפקו באמצעות הרחבת סדרה ו' בסך של עד 550 מ'שח ע.נ ,וזאת חלף סכום של 250 מ'שח ע.נ. bsre
09.12.2020 06:48 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק שלילי לאגרות חוב שיונפקו באמצעות הרחבת סדרה ו' בסך של עד 550 מ'שח ע.נ ,וזאת חלף סכום של 250 מ'שח ע.נ. bsre
09.12.2020 06:28 מעלות מודיעה כי דירוג +ilA לאגח ו (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 550מ' שח ע.נ. bsre
09.12.2020 06:28 מעלות מודיעה כי דירוג +ilA לאגח ו (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 550מ' שח ע.נ. bsre
09.12.2020 03:46 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק שלילי לאגרות חוב שיונפקו באמצעות הרחבת סדרה ו' בסך של עד 550 מ'שח ע.נ ,וזאת חלף סכום של 250 מ'שח ע.נ bsre
09.12.2020 03:46 מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק שלילי לאגרות חוב שיונפקו באמצעות הרחבת סדרה ו' בסך של עד 550 מ'שח ע.נ ,וזאת חלף סכום של 250 מ'שח ע.נ bsre
09.12.2020 02:16 דירוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. bsre
09.12.2020 02:16 דירוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. bsre
09.12.2020 02:16 דירוג מעלות +ilA להנפקת אג"ח בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. bsre
09.12.2020 08:35 תוצאות מכרז מוסדי בק"ע הנפקת אג"ח ו' (הרחבת סדרה) bsre
09.12.2020 08:35 תוצאות מכרז מוסדי בק"ע הנפקת אג"ח ו' (הרחבת סדרה) bsre
08.12.2020 01:30 מידרוג קובעת דירוג A1.il באמצעות הרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ.-אופק שלילי bsre
08.12.2020 01:30 מידרוג קובעת דירוג A1.il באמצעות הרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ.-אופק שלילי bsre
08.12.2020 09:32 מידרוג קובעת דירוג A1.il באמצעות הרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ.-אופק שלילי bsre
08.12.2020 09:32 מידרוג קובעת דירוג A1.il באמצעות הרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ.-אופק שלילי bsre
07.12.2020 09:04 מעלות מודיעה על מתן דירוג +ilA להרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ. bsre
07.12.2020 09:04 מעלות מודיעה על מתן דירוג +ilA להרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ. bsre
07.12.2020 06:46 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ. bsre
07.12.2020 06:46 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ. bsre
07.12.2020 06:46 דרוג מעלות +ilA להרחבת אגח ו בעד 250מ'שח ע.נ. bsre
07.12.2020 06:30 בוחנת אפשרות להרחבת אגח ו בעד 250מ' שח bsre
06.12.2020 11:27 מצגת לשוק ההון bsre
06.12.2020 11:27 מצגת לשוק ההון bsre
06.12.2020 10:57 סיכום עקרוני לתנאי מימון מחדש בהסכם מימון בקניון TLV,פרטים bsre
06.12.2020 10:57 סיכום עקרוני לתנאי מימון מחדש בהסכם מימון בקניון TLV,פרטים bsre
01.12.2020 03:13 מעלות מאשררת דרוג +ilA לחברה ומשנה תחזית הדרוג משלילית ליציבה bsre
01.12.2020 03:13 מעלות מאשררת דרוג +ilA לחברה ומשנה תחזית הדרוג משלילית ליציבה bsre
01.12.2020 11:41 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.12.20 bsre
01.12.2020 10:37 מעלות מאשררת דירוג החברה +ilA ומשנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה bsre
01.12.2020 10:37 מעלות מאשררת דירוג החברה +ilA ומשנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה bsre
01.12.2020 10:37 מעלות מאשררת דירוג החברה +ilA ומשנה את תחזית הדירוג משלילית ליציבה bsre
30.11.2020 12:13 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב bsre
30.11.2020 12:13 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב bsre
30.11.2020 12:13 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב bsre
29.11.2020 01:10 אישור מינוי יבגני צ'רקסקי לדירקטור החברה עד מועד האסיפה כולל תנאי תגמול bsre
29.11.2020 12:45 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 26.11.20 bsre
29.11.2020 12:22 מינוי דירקטור - צ'רקסקי יבגני bsre
29.11.2020 12:22 מינוי דירקטור - צ'רקסקי יבגני bsre
08.11.2020 11:58 חדל לכהן כדירקטור-גד הורן bsre
07.11.2020 11:41 תוצ' אסיפה מיום 5.11.20-אישור מינוי מחדש של רו"ח ודירקטורים,אישור מדיניות תגמול,ביטוח,שירותי מ"מ מנכל ושירותי יו"ר bsre
07.11.2020 11:41 תוצ' אסיפה מיום 5.11.20-אישור מינוי מחדש של רו"ח ודירקטורים,אישור מדיניות תגמול,ביטוח,שירותי מ"מ מנכל ושירותי יו"ר bsre
02.11.2020 06:15 זימון אסיפה ל-5.11.20-תיקון חלק מהנושאים שעל סדר היום בעקבות הסכמות עם נציגי בעלי המניות bsre
02.11.2020 06:15 זימון אסיפה ל-5.11.20-תיקון חלק מהנושאים שעל סדר היום בעקבות הסכמות עם נציגי בעלי המניות bsre
01.11.2020 12:46 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') bsre
01.11.2020 12:46 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') bsre
01.11.2020 12:46 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ח') bsre
26.10.2020 12:21 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף bsre
26.10.2020 12:21 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף bsre
26.10.2020 12:21 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') על פי דוח הצעת מדף bsre
26.10.2020 10:03 תוצאות הנפקה של אג"ח ח' על-פי דוח הצעת מדף מיום 22.10.20 bsre
26.10.2020 10:03 תוצאות הנפקה של אג"ח ח' על-פי דוח הצעת מדף מיום 22.10.20 bsre
25.10.2020 08:27 אישור לרישום ני"ע מיום 25.10.20-הנפקה לציבור ע"פ דו"ח הצעת מדף bsre
22.10.2020 07:34 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ח ע"פ מ.מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 25.10.20 bsre
22.10.2020 07:34 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ח ע"פ מ.מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 25.10.20 bsre
22.10.2020 07:34 דוח הצעת מדף להנפקת אגח ח ע"פ מ.מדף מיום 1.1.20, הזמנות: 25.10.20 bsre
22.10.2020 08:49 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית לציבור של אג"ח ח' bsre
22.10.2020 08:49 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית לציבור של אג"ח ח' bsre
20.10.2020 01:53 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 150מ'שח ע.נ bsre
20.10.2020 01:53 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 150מ'שח ע.נ bsre
20.10.2020 09:21 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 150מ'שח ע.נ bsre
20.10.2020 09:21 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 150מ'שח ע.נ bsre
20.10.2020 09:21 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 150מ'שח ע.נ bsre
20.10.2020 12:50 טיוטת דו"ח הצעת מדף להנפקת אג"ח ח' בדרך של הרחבת סדרה bsre
20.10.2020 12:50 טיוטת דו"ח הצעת מדף להנפקת אג"ח ח' בדרך של הרחבת סדרה bsre
20.10.2020 12:45 בוחנת אפשרות להרחבת סדרה של אג"ח ח' בדרך של הנפקה לציבור bsre
20.10.2020 12:45 בוחנת אפשרות להרחבת סדרה של אג"ח ח' בדרך של הנפקה לציבור bsre
15.10.2020 05:42 אישור לרישום ני"ע מיום 29.9.20-הנפקה פרטית bsre
13.10.2020 04:38 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.9.20 bsre
29.09.2020 06:19 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים bsre
29.09.2020 06:19 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים bsre
29.09.2020 06:19 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה- דוח משלים bsre
24.09.2020 04:20 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') bsre
24.09.2020 04:20 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') bsre
24.09.2020 04:20 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח') bsre
24.09.2020 12:03 הקצאה פרטית של אג"ח ח' בדרך של הרחבת סדרה-עדכון בק"ע התקיימות התנאים המתלים לביצוע ההרחבה-המשך 23.9.20 bsre
23.09.2020 03:35 דרוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 112מ' שח ע.נ bsre
23.09.2020 03:35 דרוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 112מ' שח ע.נ bsre
23.09.2020 09:20 דרוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 112מ' שח ע.נ bsre
23.09.2020 09:20 דרוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 112מ' שח ע.נ bsre
23.09.2020 09:20 דרוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ח בעד 112מ' שח ע.נ bsre
23.09.2020 12:01 הנפקה פרטית של 111.7מ' שח ע.נ אגח ח למשקיעים מסווגים ב-1.005שח לכל 1 שח ענ bsre
23.09.2020 12:01 הנפקה פרטית של 111.7מ' שח ע.נ אגח ח למשקיעים מסווגים ב-1.005שח לכל 1 שח ענ bsre
06.09.2020 10:43 שיפוי פטור וביטוח,הסכם שירותי מ"מ מנכל והחזר תשלומים בגין תקופה קודמת לחב בת בשליטת ב.שליטה,תנאי כהונה ,תשלום בגין כהונת יו"ר,אסיפה ביום 14.10.20 bsre
06.09.2020 10:43 שיפוי פטור וביטוח,הסכם שירותי מ"מ מנכל והחזר תשלומים בגין תקופה קודמת לחב בת בשליטת ב.שליטה,תנאי כהונה ,תשלום בגין כהונת יו"ר,אסיפה ביום 14.10.20 bsre
01.09.2020 09:52 התחייבות משקיעים מסווגים ובחינת אפשרות להרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כולל של 110מ'ש, bsre
30.08.2020 09:13 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 30.8.20 bsre
25.07.2020 10:36 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
23.07.2020 12:38 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
21.07.2020 07:45 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
21.07.2020 01:29 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
20.07.2020 08:36 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
19.07.2020 12:23 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
15.07.2020 11:53 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
15.07.2020 10:33 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
13.07.2020 11:25 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
13.07.2020 09:05 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
12.07.2020 11:58 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
09.07.2020 11:20 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
08.07.2020 12:38 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
07.07.2020 06:13 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.20 bsre
07.07.2020 09:34 חדל להיות בעל ענין-דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ bsre
07.07.2020 09:20 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
06.07.2020 10:27 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה- בן משה מרדכי bsre
05.07.2020 08:57 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-בן-משה מרדכי bsre
02.07.2020 10:28 החל להיות בעל ענין-מרדכי בן-משה bsre
01.07.2020 09:38 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.7.20 bsre
30.06.2020 11:27 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) bsre
30.06.2020 11:27 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) bsre
30.06.2020 11:27 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון סופי קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד) bsre
30.06.2020 08:58 אישור ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בחברה כולל ב.שליטה ונושאי משרה שבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי,כפוף לאסיפה bsre
30.06.2020 08:58 אישור ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בחברה כולל ב.שליטה ונושאי משרה שבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי,כפוף לאסיפה bsre
25.06.2020 09:57 דוח נאמן לאגח ד לשנת 2019, משמרת bsre
25.06.2020 09:57 דוח נאמן לאגח ד לשנת 2019, משמרת bsre
22.06.2020 03:09 דוח נאמן לאג"ח סדרה ז' מיום 21.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק bsre
22.06.2020 03:09 דוח נאמן לאג"ח סדרה ז' מיום 21.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק bsre
22.06.2020 03:07 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ו' מיום 21.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק bsre
22.06.2020 03:07 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ו' מיום 21.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק bsre
21.06.2020 09:01 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ח' לשנת 2019, רזניק פז נבו bsre
21.06.2020 09:01 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ח' לשנת 2019, רזניק פז נבו bsre
21.06.2020 08:58 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ה' לשנת 2019, רזניק פז נבו bsre
21.06.2020 08:58 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ה' לשנת 2019, רזניק פז נבו bsre
31.05.2020 02:16 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' bsre
31.05.2020 02:16 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' bsre
31.05.2020 02:16 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח סדרה ה' bsre
27.05.2020 09:34 דיבידנד בסך 517.91243אג' למניה,קובע: 4.6.20,תשלום 14.6.20 bsre
26.05.2020 02:07 נבחנת העברת נכסי מקרקעין מדור אלון לרבנד כנגד הקצאת מניות,מצגת bsre
26.05.2020 02:07 נבחנת העברת נכסי מקרקעין מדור אלון לרבנד כנגד הקצאת מניות,מצגת bsre
05.05.2020 10:46 חדל להיות בעל ענין- הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ bsre
30.04.2020 01:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים bsre
30.04.2020 01:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים bsre
30.04.2020 01:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקה פרטית של אגרות חוב- דוח משלים bsre
30.04.2020 12:39 אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה ביום 12.5.20 bsre
27.04.2020 01:49 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
27.04.2020 01:49 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
27.04.2020 01:49 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
22.04.2020 06:05 אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 12.5.20 bsre
22.04.2020 05:55 אישור לרישום ני"ע מיום 22.4.20 -הקצאה פרטית bsre
22.04.2020 11:42 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים bsre
22.04.2020 11:42 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים bsre
22.04.2020 11:42 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ח')-דוח משלים bsre
21.04.2020 03:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
21.04.2020 03:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
21.04.2020 03:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הו-ןהנפקה פרטית של אאגח (סדרה ח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה bsre
21.04.2020 09:00 מינוי נושא משרה-סמנכ"ל כספים-לשינסקי ארתור bsre
16.04.2020 09:48 מידרוג קובעת דירוג Aa3.il להרחבת אגח ד בעד 120 מ'ש ע.נ. bsre
16.04.2020 09:48 מידרוג קובעת דירוג Aa3.il להרחבת אגח ד בעד 120 מ'ש ע.נ. bsre
16.04.2020 07:34 מידרוג קובעת דירוג Aa3.il להרחבת אגח ד בעד 120 מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 07:34 מידרוג קובעת דירוג Aa3.il להרחבת אגח ד בעד 120 מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 01:33 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ז' ו-ח' בעד 175מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 01:33 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ז' ו-ח' בעד 175מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 10:27 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ז' ו-ח' בעד 175מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 10:27 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ז' ו-ח' בעד 175מ'ש ע.נ bsre
16.04.2020 10:27 דירוג מעלות -ilAA להרחבת אגח ז' ו-ח' בעד 175מ'ש ע.נ bsre
15.04.2020 11:40 תקצה 120מ'ש ע"נ אגח ז ו/או 55מ'ש ענ אגח ח למשקיעים מסווגים bsre
15.04.2020 11:40 תקצה 120מ'ש ע"נ אגח ז ו/או 55מ'ש ענ אגח ח למשקיעים מסווגים bsre
13.04.2020 02:53 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הראל השקעות bsre
12.04.2020 12:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים bsre
12.04.2020 12:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים bsre
12.04.2020 12:03 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הרחבת סדרת אג"ח ז'-דוח משלים bsre
07.04.2020 09:54 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' bsre
07.04.2020 09:54 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' bsre
07.04.2020 09:54 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הרחבת סדרת אג"ח ז' bsre
07.04.2020 09:41 תוצאות הנפקת אג"ח ז' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 6.4.20 bsre
07.04.2020 09:41 תוצאות הנפקת אג"ח ז' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 6.4.20 bsre
07.04.2020 12:55 בשל הנחיות הסגר,ממליצה להגיש הצעות במכרז הציבורי לאג"ח ז עד לשעה 15:00 bsre
07.04.2020 09:53 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.20 bsre
06.04.2020 02:36 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ז' ע"פ תשקיף מדף מיום 1.1.20,הזמנות: 7.4.20 bsre
06.04.2020 02:36 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ז' ע"פ תשקיף מדף מיום 1.1.20,הזמנות: 7.4.20 bsre
06.04.2020 02:36 דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ז' ע"פ תשקיף מדף מיום 1.1.20,הזמנות: 7.4.20 bsre
06.04.2020 10:30 מעלות מודיעה כי דירוג 'ilAA-' לאגח ז (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 300מ' שח ע.נ.-המשך bsre
06.04.2020 10:30 מעלות מודיעה כי דירוג 'ilAA-' לאגח ז (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 300מ' שח ע.נ.-המשך bsre
06.04.2020 09:00 מעלות מודיעה כי דירוג 'ilAA-' לאגח ז (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 300מ' שח ע.נ.-המשך bsre
06.04.2020 09:00 מעלות מודיעה כי דירוג 'ilAA-' לאגח ז (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 300מ' שח ע.נ.-המשך bsre
06.04.2020 09:00 מעלות מודיעה כי דירוג 'ilAA-' לאגח ז (הרחבת סדרה) תקף להיקף של עד 300מ' שח ע.נ.-המשך bsre
05.04.2020 11:24 מידרוג קובעת דרוג Aa3.il באופק שלילי להנפקת אגח בסך של עד 300מ'ש ע.נ חלף 200מ'ש ע.נ bsre
05.04.2020 11:24 מידרוג קובעת דרוג Aa3.il באופק שלילי להנפקת אגח בסך של עד 300מ'ש ע.נ חלף 200מ'ש ע.נ bsre
05.04.2020 10:12 מידרוג קובעת דרוג Aa3.il באופק שלילי להנפקת אגח בסך של עד 300מ'ש ע.נ חלף 200מ'ש ע.נ bsre
05.04.2020 10:12 מידרוג קובעת דרוג Aa3.il באופק שלילי להנפקת אגח בסך של עד 300מ'ש ע.נ חלף 200מ'ש ע.נ bsre
05.04.2020 10:03 התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים בהרחבת אגח ז' bsre
05.04.2020 10:03 התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים בהרחבת אגח ז' bsre
05.04.2020 01:48 מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק שלילי למנפיק ולאגח ד'-ו' וקובעת דירוג Aa3.il באופק שלילי לאגח ז' בסך של עד 200מ'שח ע.נ (הרחבת סדרה) bsre
05.04.2020 01:48 מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק שלילי למנפיק ולאגח ד'-ו' וקובעת דירוג Aa3.il באופק שלילי לאגח ז' בסך של עד 200מ'שח ע.נ (הרחבת סדרה) bsre
05.04.2020 01:00 דרוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אגח מובטחות בהיקף של עד 200מ'שח ע.נ. (הרחבת סדרה ז') bsre
05.04.2020 01:00 דרוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אגח מובטחות בהיקף של עד 200מ'שח ע.נ. (הרחבת סדרה ז') bsre
05.04.2020 12:46 מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק שלילי למנפיק ולאגח ד'-ו' וקובעת דירוג Aa3.il באופק שלילי לאגח ז' בסך של עד 200מ'שח ע.נ (הרחבת סדרה) bsre
05.04.2020 12:46 מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק שלילי למנפיק ולאגח ד'-ו' וקובעת דירוג Aa3.il באופק שלילי לאגח ז' בסך של עד 200מ'שח ע.נ (הרחבת סדרה) bsre
05.04.2020 12:06 דרוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אגח מובטחות בהיקף של עד 200מ'שח ע.נ. (הרחבת סדרה ז') bsre
05.04.2020 12:06 דרוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אגח מובטחות בהיקף של עד 200מ'שח ע.נ. (הרחבת סדרה ז') bsre
05.04.2020 12:06 דרוג מעלות '-ilAA ' להנפקת אגח מובטחות בהיקף של עד 200מ'שח ע.נ. (הרחבת סדרה ז') bsre
05.04.2020 11:32 טיוטת דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ז' bsre
05.04.2020 11:32 טיוטת דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ז' bsre
05.04.2020 10:43 בוחנת הרחבת אגח ז,טיוטת תוספת מס' 1 לשטר הנאמנות,נספחי גילוי לנכסים bsre
05.04.2020 10:43 בוחנת הרחבת אגח ז,טיוטת תוספת מס' 1 לשטר הנאמנות,נספחי גילוי לנכסים bsre
01.04.2020 12:31 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.4.20 bsre
08.03.2020 08:47 רבנד בהסכם עם קב' פוקס לפיו תדחה התביעה נגד חברת הקניון,הסכמים מסחריים לחזק את השת"פ bsre
18.01.2020 11:15 עדכון בק"ע מימון פרויקט תוצרת הארץ-חתימה על תוספת להסכם המימון-פרטים,המשך מ-28.3.19 bsre
07.01.2020 01:30 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.19 bsre
06.01.2020 09:50 הושלמה העסקה לרכישת אחזקות גינדי בחברות השוק הסיטונאי תמורת 225מ'שח-המשך bsre
06.01.2020 09:50 הושלמה העסקה לרכישת אחזקות גינדי בחברות השוק הסיטונאי תמורת 225מ'שח-המשך bsre
31.12.2019 10:19 מידרוג מותירה על כנו דרוג A1.il לאג"ח ד-ו ומאשרת דרוג זהה למנפיק באופק שלילי,מעלה דרוג אגח ז מA1.il לדרוג Aa3.il bsre
31.12.2019 10:19 מידרוג מותירה על כנו דרוג A1.il לאג"ח ד-ו ומאשרת דרוג זהה למנפיק באופק שלילי,מעלה דרוג אגח ז מA1.il לדרוג Aa3.il bsre
31.12.2019 07:23 מידרוג מותירה על כנו דרוג A1.il לאג"ח ד-ו ומאשרת דרוג זהה למנפיק באופק שלילי,מעלה דרוג אגח ז מA1.il לדרוג Aa3.il bsre
31.12.2019 07:23 מידרוג מותירה על כנו דרוג A1.il לאג"ח ד-ו ומאשרת דרוג זהה למנפיק באופק שלילי,מעלה דרוג אגח ז מA1.il לדרוג Aa3.il bsre
31.12.2019 05:28 תשקיף מדף מיום 1.1.20 bsre
31.12.2019 05:28 תשקיף מדף מיום 1.1.20 bsre
31.12.2019 01:00 התקיימות תנאי בהסכם לרכישת אחזקות בחברות השוק הסיטונאי,הצדדים נערכים להשלמת העסקה bsre
30.12.2019 08:57 התקבל אישור הממונה על התחרות לרכ' החז' בשוק הסיטונאי,תנאי מתלה להסכם bsre
25.12.2019 02:20 תגובה לפרסומים בדבר הערכת החברה בנוגע לשווי חברות השוק הסיטונאי bsre
25.12.2019 02:20 תגובה לפרסומים בדבר הערכת החברה בנוגע לשווי חברות השוק הסיטונאי bsre
23.12.2019 12:58 הסכם לרכישת החז' גינדי בחברות השוק הסיטונאי ב-225מ'שח, תחזיק 100%, כפוף bsre
23.12.2019 12:58 הסכם לרכישת החז' גינדי בחברות השוק הסיטונאי ב-225מ'שח, תחזיק 100%, כפוף bsre
08.12.2019 09:02 שינוי הסיווג הענפי לנדל"ן מניב בישראל bsre
01.12.2019 11:01 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח bsre
01.12.2019 11:01 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח bsre
01.12.2019 11:01 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח bsre
25.11.2019 01:49 אשרור דירוג +ilA עם תחזית שלילית בשל היתכנות להרעה ביחסים הפיננסיים במקרה של רכישת חלק השותף בקניון bsre
25.11.2019 01:49 אשרור דירוג +ilA עם תחזית שלילית בשל היתכנות להרעה ביחסים הפיננסיים במקרה של רכישת חלק השותף בקניון bsre
25.11.2019 12:52 מעלות מאשררת דרוג +ilA עם תחזית שלילית לחברה ולאג"ח bsre
25.11.2019 12:52 מעלות מאשררת דרוג +ilA עם תחזית שלילית לחברה ולאג"ח bsre
19.11.2019 08:42 תוצ' אסיפה כללית מ-19.11.19-מינוי דח"צ,הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בתנאי כהונתם של הדירק' bsre
19.11.2019 08:42 תוצ' אסיפה כללית מ-19.11.19-מינוי דח"צ,הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בתנאי כהונתם של הדירק' bsre
14.11.2019 08:49 תגובה לפרסומים :מגעים מתקדמים לרכ' זכויות בקניון TLV ומגדל המגורים bsre
14.11.2019 08:49 תגובה לפרסומים :מגעים מתקדמים לרכ' זכויות בקניון TLV ומגדל המגורים bsre
06.11.2019 11:35 עסקה עם בעל שליטה-גמול לדירקטורים bsre
31.10.2019 11:14 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' bsre
31.10.2019 11:14 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' bsre
31.10.2019 11:14 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי אג"ח ח' bsre
10.10.2019 09:14 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.9.19 bsre
12.09.2019 03:47 חדל להיות בעל ענין- אקסלנס השקעות בע"מ bsre
12.09.2019 03:37 חדל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות - תיקון דוח bsre
11.09.2019 06:12 חדל להיות בעל ענין- הפניקס אחזקות בע"מ bsre
11.09.2019 05:54 החל להיות בעל ענין- הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ- תיקון דוח bsre
11.09.2019 08:58 רבנד-תביעה נגד חב' הקניון (נכדה) ע"י קב' פוקס בטענה להפרת התחייבויות והסכמים בקניון TLV,בוחנת bsre
05.09.2019 08:48 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 5.9.19 bsre
29.08.2019 10:39 דיבידנד בסך 328.01121אג' למניה,קובע: 5.9.19,תשלום 12.9.19 bsre
29.08.2019 10:28 החל להיות בעל ענין- הראל השקעות בביטוח ושירותים ופיננסים בע"מ bsre
29.08.2019 08:31 עסקה עם בעל שליטה-גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטור bsre
29.08.2019 08:04 הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 29.8.19 bsre
29.08.2019 07:54 מינוי דירקטור - הורן גד bsre
29.08.2019 07:54 מינוי דירקטור - הורן גד bsre
29.08.2019 07:45 מינוי נושא משרה-ממלא מקום מנהל כללי-מיכאל זיסמן bsre
07.07.2019 08:28 החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.19 bsre
01.07.2019 02:33 שינוי פרטי תאגיד bsre
30.06.2019 01:17 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') bsre
30.06.2019 01:17 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') bsre
30.06.2019 01:17 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ד') bsre
23.06.2019 09:11 דירק' אישר את מינוי מיכאל זיסמן כממלא מקום מנכ"ל החב',פרטים bsre
20.06.2019 01:46 דוח נאמן לאגח סדרות ג',ו',ז' מיום 21.6.18 ועד למועד דוח זה, הרמטיק bsre
20.06.2019 01:46 דוח נאמן לאגח סדרות ג',ו',ז' מיום 21.6.18 ועד למועד דוח זה, הרמטיק bsre
19.06.2019 06:08 דוח נאמן לאגח סדרה ד' לשנת 2018, משמרת bsre
19.06.2019 06:08 דוח נאמן לאגח סדרה ד' לשנת 2018, משמרת bsre
17.06.2019 06:34 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה' לשנת 2018,רזניק פז נבו bsre
17.06.2019 06:34 דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ה' לשנת 2018,רזניק פז נבו bsre
12.06.2019 05:37 שינוי סיווג ענפי לתת ענף "נדלן מניב", החל מיום 1.7.19 bsre
30.05.2019 08:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') bsre
30.05.2019 08:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') bsre
30.05.2019 08:07 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פרעון חלקי של קרן אג"ח (סדרה ה') bsre

בעלי מניות

חלוקת דיבידנדים

במיליוני ₪
הכרזת דיבידנד בשנה קלנדרית
גלילה למעלה